Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra
Thực hiện Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 07/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành...
Ngày 20/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số: 734/UBND-TĐKT về việc triển khai Công văn số 100/TTCP-C.IV ngày 18/01/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;...
Ngày 30/9/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra.
Thực hiện Luật Tiếp công dân, Sở Nội vụ thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở 6 tháng đầu năm 2021 như sau:  
.
.Thực hiện Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác về kiểm tra công vụ (gọi tắt là Tổ công tác) và Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế...
.
.

Thực hiện Công văn số 2810/BNV-KHTC ngày 26/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị nội dung báo cáo cho UBND tỉnh về tình hình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2017;

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban , ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế gửi báo cáo:

1. Danh sách xử lý, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm về tài chính ngân sách năm 2016  theo biểu số 01.

2. Danh sách người đứng đầu cơ quan, đơn vị bị xử lý, kỷ luật để xảy ra tham nhũng (từ 01/12/2016 đến 30/11/2017)  theo biểu số 02;

2. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (từ 01/12/2016 đến 30/11/2017) theo biểu số 03a, 03b;

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/12/2017, đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ mail tttthuy.snv@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp.

Xem Công văn và các biểu mẫu báo cáo chi tiết tại các tập tin đính kèm

.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 109 khách