Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo kết quả thực hiện công vụ năm 2018
Ngày cập nhật 22/10/2018

.

Để có cơ sở tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện công vụ năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Tổ Công tác kiểm tra công vụ theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh kính đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh (khối cơ quan, đơn vị của Nhà nước) và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) khẩn trương thực hiện những nội dung như sau:

          1. Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thuộc và trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe; Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

           2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

          3. Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 theo Đề cương báo cáo kèm theo và gửi về Tổ Công tác (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/10/2018 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 749 khách