Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch kiểm tra của Tổ Công tác về kiểm tra công vụ năm 2018
Ngày cập nhật 26/09/2018

.Thực hiện Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác về kiểm tra công vụ (gọi tắt là Tổ công tác) và Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, ngày 24/9/2018, Tổ công tác đã ban hành Kế hoạch số 1070/KH-TCT về kiểm tra công vụ năm 2018 nhằm mục đích:

        - Đánh giá đúng tình hình chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

            - Chấn chỉnh cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Phát hiện và kiến nghị khắc phục những sai sót hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước.

           - Nâng cao vai trò trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấm dứt các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

    (có kế hoạch kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 834 khách