Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh thực hiện kỷ cương kỷ luật hành chính
Ngày cập nhật 25/07/2017

.

Ngày 19 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5111/UBND-NV gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện; Đoàn Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện kỷ cương kỷ luật hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh. Xem việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp tục tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát lại nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; việc soạn thảo, lưu giữ văn bản tài liệu có nội dung bí mật nhà nước trên máy tính không được kết nối internet.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát TTHC để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Triển khai trên diện rộng việc điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn và báo cáo kết quả tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/8/2017 để theo dõi.

Có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp tái phạm. Xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện việc sắp xếp, bố trí, phân công công việc hợp lý theo vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; đưa tiêu chí thực hiện nội quy, quy chế làm việc vào quy chế đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện quy định về thời gian làm việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính thống nhất, cụ thể: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. Riêng đối với Trung tâm hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo các quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành cài đặt, tổ chức tập huấn việc sử dụng 05 phần mềm dùng chung của tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là đối với cấp xã để đảm bảo sự đồng bộ trong toàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính để kiến nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND cấp xã. Tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa. Tham mưu UBND tỉnh quy định về chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho bộ phận một cửa cấp xã. Sớm trình UBND tỉnh Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo hướng hiện đại để tổ chức thực hiện.

UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện tiến hành rà soát số định biên công chức của cấp xã chưa sử dụng để có kế hoạch tuyển dụng cho những xã, phường, thị trấn còn thiếu, đảm bảo đủ số người trong giải quyết công việc.  Thực hiện đúng quy định trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Trung tâm Hành chính công; nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đoàn Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh tiến hành phúc tra đối với các đơn vị đã được kiểm tra; Kiểm tra đột xuất khi có phản ánh của các cơ quan báo chí, của công dân và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh khi có yêu cầu. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 713 khách