Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tháng 4 năm 2017
Ngày cập nhật 03/05/2017

.

          Trong tháng 4 năm 2017, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 20 cơ quan, đơn vị, địa phương gồm: 08 sở, ban ngành, 04 UBND cấp huyện và 08 UBND cấp xã. Qua kiểm tra có thể đánh giá khái quát kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính như sau:

          Các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thường xuyên quán triệt, triển khai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính như Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 32/CT-UBND của UBND tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiệu biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ trong lãnh chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. Qua đó đã  tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, lề lối làm việc; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giờ giấc làm việc, tinh thần trách nhiệm được nâng lên; tình trạng đi muộn, về sớm, sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng đã giảm đáng kể; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh qua đó đã giảm bớt sự nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức và công dân...

           Bên cạnh những chuyển biến tích cực trên, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:  Ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc của số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự nghiêm túc; vẫn còn tình trạng đi muộn, về sớm, sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng. Việc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong giờ làm việc tại công sở có nơi, có lúc còn thiếu thường xuyên. Vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức hút thuốc lá không đúng nơi quy định...

          Qua đó, Đoàn Kiểm tra đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tốt những mặt đã làm được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính để thực hiện có hiệu quả "Năm doanh nghiệp, kỷ cương, kỷ luật hành chính" mà tỉnh đã đề ra. 

          

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 774 khách