Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017
Ngày cập nhật 05/04/2017

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính (gọi tắt là Đoàn 370), ngày 01/4/2017, Đoàn 370 đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-ĐKT về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017.

Theo đó, trong tháng 4, 5 năm 2017, Đoàn Kiểm tra 370 của tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 44 cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài việc kiểm tra theo lịch được thông báo trước, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là một trong những giải pháp tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng trong sạch, nghiêm minh và phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp.

(Nội dung chi tiết xem tại kế hoạch và lịch kiểm tra kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.045.241
Truy cập hiện tại 40 khách