Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Nội vụ
Ngày cập nhật 16/12/2016

Thực hiện Công văn số 750/TTBNV-PTH ngày 28/11/2016 của Bộ Nội vụ; Công văn số 814/TTr-VP ngày 22/9/2016 của Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 2968/QĐ-SNV ngày 12/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2017 của Sở Nội vụ.

II. NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA

1. Thanh tra, kiểm tra:

a) Thanh tra  Sở Công Thương việc thực hiện các quy định của pháp luật về:

- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, công tác tổ chức bộ máy, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc, công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác văn thư, lưu trữ;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

Thời gian tiến hành: Quý I năm 2017.

b) Kiểm tra Chi cục Văn thư, lưu trữ và Trung tâm lưu trữ về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục trưởng, Giám đốc Trung tâm.

Thời gian tiến hành: Quý II năm 2017.

c) Thanh tra Ban Đầu tư xây dựng tỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về:

- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, công tác tổ chức bộ máy, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, công tác quản lý và sử dụng biên chế;

- Công tác Văn thư, Lưu trữ;

- Công tác Thi đua, Khen thưởng.

Thời gian tiến hành: Quý II năm 2017.

d) Thanh tra Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc việc thực hiện các quy định của pháp luật về:

- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, công tác tổ chức bộ máy, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc, công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp, công tác chính quyền cơ sở;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác văn thư, lưu trữ;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Công tác Tôn giáo.

Thời gian tiến hành: Quý III năm 2017.

đ) Thanh tra Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về:

- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, công tác tổ chức bộ máy, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, công tác quản lý và sử dụng biên chế;

- Công tác văn thư, lưu trữ;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

Thời gian tiến hành: Quý III năm 2017.

e) Thanh tra Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về:

- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, công tác tổ chức bộ máy, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc, công tác quản lý và sử dụng biên chế;

- Công tác văn thư, lưu trữ;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2017 .

 

f)  Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại các đơn vị thanh tra năm 2016.

Thời gian tiến hành: Cả năm 2017.

2. Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội vụ và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng khi có dấu hiệu vi phạm:

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ đạo.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 750 khách