Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn từ năm 2013-2015
Ngày cập nhật 09/03/2016

           Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

           Căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1548/QĐ-SNV ngày 08/12/2015;

           Ngày 03/3/2016, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-SNV thanh tra công tác nội vụ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị có liên quan của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thành lập Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên, do một đồng chí Phó Giám đốc Sở làm Trường Đoàn Thanh tra.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 771 khách