Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại huyện A Lưới
Ngày cập nhật 25/05/2015

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-SNV ngày 30/3/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 13/4/2015 đến ngày 17/4/2015, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện A Lưới giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2014.

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra số 397/BC-ĐTTr ngày 07/5/2015 của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra  số 414/KL-SNV. Kết luận đã nêu lên những ưu điểm về công tác Nội vụ tại đơn vị như:

1. Ưu điểm: Được sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo huyện A Lưới nên công tác nội vụ tại huyện A Lưới trong thời gian qua đã đi vào nề nếp và có những chuyển biến tích cực. UBND huyện A Lưới đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bước đầu đã có những thay đổi về chất lượng, phong cách, lề lối làm việc. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được quan tâm. Công tác tổ chức bộ máy, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đã được củng cố. Việc xây dựng và thực hiện quy chế, nội quy làm việc trong cơ quan; quy chế chi tiêu nội bộ đã thực hiện thường xuyên; công tác văn thư, lưu trữ đã từng bước được quan tâm, chú trọng.

2. Về tồn tại: Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác nội vụ tại UBND huyện A Lưới còn một số tồn tại, hạn chế:

 + Về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

- Đề nghị UBND huyện A Lưới ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cho phù hợp tình hình đặc điểm của địa phương và các quy định của Trung ương và của tỉnh mới được ban hành.

- Không sử dụng biên chế ngành giáo dục vào làm viên chức tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Công chức sau khi được tuyển dụng phải được bố trí đúng với Kế hoạch tuyển dụng của UBND tỉnh.

- UBND huyện cần rút kinh nghiệm trong việc tuyển dụng viên chức trong thời gian qua. Việc tuyển dụng viên chức trong thời gian tới phải thực hiện đúng theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức…Việc bố trí viên chức trúng tuyển phải đúng theo Kế hoạch tuyển dụng.

- Phải ban hành kế hoạch và công khai kế hoạch trong chuyển đổi vị trí công tác đối với những trường hợp theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ. 

- Sau khi có quyết định bổ nhiệm ngạch hoặc khi hợp đồng làm việc xác định thời hạn hết hiệu lực; sau khi UBND huyện thuyên chuyển, điều động viên chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường học phải tiến hành ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn cho viên chức theo phân cấp.

- Yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND huyện nộp hồ sơ công chức, viên chức về Phòng Nội vụ để quản lý. Hàng năm, tổ chức việc bổ sung hồ sơ công chức, viên chức theo quy định.

- Việc ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu cần đảm bảo thời gian theo quy định. Chủ tịch UBND huyện phải tiến hành đánh giá và xếp loại trưởng các phòng chuyên môn và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo quy định. Phiếu đánh giá viên chức ngành giáo dục phải thống nhất theo mẫu chung.

- Trước khi tiến hành xem xét kỷ luật đối với công chức đơn vị phải thực hiện việc thông báo xử lý kỷ luật bằng văn bản theo yêu cầu tại khoản 2, Điều 6, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ. Hướng dẫn các đơn vị, khi xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức phải bám sát các văn bản quy phạm pháp luật.

+ Về tổ chức bộ máy; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại

- Kịp thời sửa đổi chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Bổ sung quy hoạch đối với 02 cán bộ đã bổ nhiệm nhưng không có trong quy hoạch theo quy định. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó phòng và tương đương phải tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Quyết định số 27/2003/ QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp lý liên quan.

- Không xem xét bổ nhiệm lại đối với những trường hợp còn nợ các tiêu chuẩn theo quy định. Những trường hợp sau khi bổ nhiệm chưa đủ chuẩn về trình độ phải có kế hoạch cho đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung.

+ Về xây dựng chính quyền

- Đối với UBND huyện, cần chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ, công chức. Gắn quy hoạch đào tạo với nhu cầu từng vị trí cụ thể, đào tạo có địa chỉ. Trước mắt, cần làm tốt công tác bố trí cán bộ, công chức sao cho phù hợp giữa trình độ đào tạo và nhiệm vụ chuyên môn được phân công nhằm phát huy năng lực công chức và đảm bảo chế độ chính sách cho công chức.

- Việc tuyển dụng công chức cấp xã cần căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị để tuyển dụng và bố trí cho phù hợp. Rà soát không để các trường hợp kiêm nhiệm hưởng phụ cấp (20%) trong khi đã bố trí đủ số định biên.

- Hướng dẫn cụ thể cho các xã, thị trấn trong việc tổ chức sắp xếp lại các chức danh và chế độ phụ cấp mới cho các chức danh theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra việc quản lý hồ sơ địa giới hành chính của các xã, thị trấn; rà soát mốc địa giới hành chính của các xã trên địa bàn để có kế hoạch phục hồi các mốc trên địa bàn đã mất. Kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân để mất, hư hỏng hồ sơ địa giới hành chính.

- Đối với cấp xã, việc ban hành Quy chế làm việc của UBND xã theo mẫu quy định.Yêu cầu cán bộ, công chức đánh giá đầy đủ, rõ ràng theo từng tiêu chí cụ thể trong phiếu đánh giá cuối năm, tránh ghi chung chung. Lập và lưu hồ sơ của những người hoạt động không chuyên trách tại xã. Quản lý chặt chẽ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính theo quy định; báo cáo UBND huyện khi phát hiện các mốc địa giới bị mất, hư hỏng để có hướng xử lý kịp thời.

+  Về Quy chế dân chủ và Quy chế văn hóa công sở

Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh số 34 và các Nghị định của Chính phủ về Quy chế dân chủ; triển khai tổng kết Chỉ thị số 30/CT của Bộ Chính trị đảm bảo theo kế hoạch chung của tỉnh; UBND huyện cần hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện việc bầu và công nhận trưởng thôn phải đảm bảo theo Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/ NQLT-CP-UBTWMTTQVN của Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản có liên quan; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn.

+ Về công tác văn thư, lưu trữ

- UBND huyện thường xuyên phổ biến, hướng dẫn và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện trong công tác văn thư, lưu trữ. Xây dựng, ban hành kế hoạch công tác văn thư lưu trữ hàng năm và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Tăng cường kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đối với các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn. Bố trí ngân sách tiến hành chỉnh lý hồ sơ lưu trữ. Xây dựng kế hoạch nộp lưu và triển khai thu thập tài liệu vào lưu trữ của huyện theo đúng quy định. Triển khai tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh. Tiếp tục cử công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ đi bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu để xác định thời hạn bảo quản, lựa chọn tài liệu để giao nộp vào lưu trữ cơ quan, lựa chọn tài liệu lưu trữ của cơ quan để giao nộp vào lưu trữ lịch sử của tỉnh và hủy các tài liệu đã hết giá trị.

- Đối với các đơn vị trực thuộc, các xã, thị trấn cần cập nhật văn bản và phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức thấy được trách nhiệm đối với công tác văn thư, tài liệu lưu trữ trong thực thi công vụ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo quy định của Nhà nước. Thể thức văn bản phải đảm bảo theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ. Đóng dấu bản gốc văn bản đi khi phát hành. Bố trí tủ, phòng hoặc kho để lưu trữ tài liệu chung và có kế hoạch thu thập tài liệu đã đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan. Chốt sổ công văn đi, đến vào cuối năm.

+ Kiến nghị khác: UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với các phòng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ ở các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót về lĩnh vực Nội vụ để có hướng xử lý kịp thời.

Từ những ưu khuyết điểm trên, Kết luận đã đưa ra những kiến nghị yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND huyện A Lưới xem xét để có các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, xử lý những vấn đề còn tồn đọng và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để theo dõi./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 758 khách