Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 22/12/2023

Thực hiện Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 07/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2334/KH-SNV ngày 22/12/2023 triển khai thực hiện.

Theo đó, mục đích ban hành Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán phải đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan thuộc và trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

(Nội dung chi tiết xem tại kế hoạch và quy định kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 759 khách