Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Nam Đông
Ngày cập nhật 06/01/2015

Thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-SNV ngày 30/10/2014 của Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 17/11/2014 đến ngày 24/11/2014, Đoàn thanh tra của Sở đã tiến hành thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Nam Đông.

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra số 1200/BC-ĐTTr ngày 16/12/2014 của Đoàn Thanh tra, ngày 22/12/2014 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 1228/KL-SNV. Trong kết luận thanh tra đã đưa ra các kiến nghị, biện pháp xử lý như sau:

1. Trong công tác biên chế, tổ chức bộ máy, cán bộ:

- Đề nghị Chủ tịch UBND  huyện ban hành đầy đủ quyết định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và chỉ đạo các phòng, ban, ban hành quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị của từng cấp tổ chức thực hiện việc lưu hồ sơ quy hoạch, phê duyệt quy hoạch.

- Có kế hoạch cử số cán bộ đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhưng chưa đảm bảo điều kiện đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định.

- Thực hiện việc bổ nhiệm lại đối với 06 tượng hợp của ngành giáo dục đã hết thời hạn bổ nhiệm.

- Cập nhật, bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ của cán bộ đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và gửi về Sở Nội vụ để quản lý theo quy định.

2. Công tác tuyển dụng viên chức:

- Thực hiện việc lấy điểm xét tuyển theo quy định của  nhà nước, đúng Kế hoạch của UBND huyện và thống nhất giữa các thí sinh.

- Trong quá trình tuyển dụng viên chức, những trường hợp có đủ điều kiện xét tuyển đặc cách, đề nghị UBND huyện căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức để  thực hiện việc xét tuyển đặc cách theo đúng quy định.

 - Tiến hành ký hợp đồng làm việc đối với viên chức sự nghiệp giáo dục sau khi trúng tuyển theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV.

3. Công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn: Xem xét để thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn theo tỷ lệ quy định của nhà nước, đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đảm bảo trình độ chính trị, quản lý nhà nước, anh văn, tin học….

5. Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: Việc xem xét kỷ luật phải đảm bảo theo yêu cầu tại khoản 3, Điều 17, Nghị định 34/2011/NĐ-CP, ngày 17/4/2011 của Chính phủ; các quyết định xử lý kỷ luật phải gửi Sở Nội vụ để theo dõi quản lý.

6. Công tác điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức: Những trường hợp sau khi điều động, thuyên chuyển Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị đã hợp đồng và tiến hành ký kết hợp đồng làm việc mới cho viên chức theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

7. Về luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác: Hàng năm, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cho các chức danh quy định theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP.

8. Về nghỉ hưu, thôi việc: Ra thông báo và quyết định nghỉ hưu đảm bảo đúng thời gian theo quy định.                                                                                                                         

9. Công tác quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức:

- Thường xuyên cập nhật, bổ sung thành phần hồ sơ, thể hiện diễn biến của cán bộ, công chức, viên chức trong việc lưu trữ hồ sơ.

- Lập và lưu hồ sơ công chức, viên chức theo đúng Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV và Thông tư số 11/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Lưu trữ hồ sơ theo từng hồ sơ cá nhân, không lưu trữ theo nội dung tài liệu.

10. Công tác xây dựng chính quyền và cán bộ, công chức cấp xã.

a. Đối với UBND huyện:

- Tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát việc xếp lương, cho hưởng phụ cấp, thực hiện chế độ cho cán bộ, công chức cấp xã trong toàn huyện và có quyết định điều chỉnh, xếp lại lương cho các trường hợp sai theo đúng quy định.

- Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP 05/12/2012 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, Thông tư số 06/2012/TT-BNV 30/10/2012 của Bộ Nội vụ; đối với số công chức chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn, đề nghị cho đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ; nếu không thì sắp xếp, bố trí phù hợp.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; gắn quy hoạch đào tạo với nhu cầu từng vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp giữa chuyên ngành đào tạo và nhiệm vụ chuyên môn được phân công nhằm phát huy năng lực công chức và đảm bảo chế độ, chính sách.

- Tuyển dụng đủ số công chức ở các đơn vị còn thiếu.

- Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ và các quy định khác của nhà nước; không tiếp nhận hồ sơ không đúng trình độ chuyên môn; chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với vị trí công việc.

- Thực hiện nghiêm Công văn số 5082/UBND-NV ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính.

- Yêu cầu những công chức chưa kê khai hồ sơ tiến hành kê khai và nộp hồ sơ về Phòng Nội vụ quản lý. Đôn đốc các xã, thị trấn cập nhật, bổ sung đầy đủ hồ sơ công chức. 

- Rà soát, sắp xếp các chức danh những người hoạt động không chuyên trách đúng theo quy định tại Quyết định số 2940/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn khi tiến hành bầu Trưởng thôn phải căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, Thông tư số 04/2012/TT-BNV và các văn bản pháp lý khác liên quan.

- Kiểm tra việc quản lý mốc địa giới hành chính của các xã, thị trấn.

b. Đối với cấp xã:

- Hồ sơ các kỳ họp HĐND phải được lưu đầy đủ. Biên bản các cuộc họp của UBND xã có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đóng dấu giáp lai. Các nghị quyết phải đóng dấu đầy đủ.

- Phiếu đánh giá của cán bộ, công chức phải có nhận xét, xếp loại và chữ ký của thủ trưởng theo phân cấp quản lý.

11. Công tác thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế văn hóa công sở.

- UBND huyện sớm ban hành Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 129/ 2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện.

- Các cơ quan, đon vị làm bảng tên phòng làm việc; bảng tên để bàn cho công chức, viên chức còn thiếu.

12. Công tác văn thư, lưu trữ:

- Xây dựng, ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Xây dựng kế hoạch nộp lưu và thu thập tài liệu lưu trữ. Thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu để hoạt động.

- Các đơn vị trực thuộc, các xã, thị trấn cập nhật, phổ biến để cán bộ, công chức, viên chức thấy được trách nhiệm đối với công tác văn thư, lưu trữ trong thực thi công vụ. Thể thức văn bản phải đảm bảo theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV. Ban hành quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị. Bố trí tủ, phòng hoặc kho để lưu trữ tài liệu chung. Đóng dấu bản gốc văn bản đi khi phát hành. Sổ theo dõi công văn đi, đến phải đóng dấu giáp lai và có chữ ký của thủ trưởng đơn vị khi sử dụng, cuối năm tiến hành chốt sổ theo quy định.

Từ những ưu khuyết điểm trên, Kết luận đã đưa ra những kiến nghị yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nam Đông xem xét để có các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, xử lý những vấn đề còn tồn đọng và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để theo dõi./.

 

                                                                                                                                                                              Lê Thanh Sang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 718 khách