Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày cập nhật 06/01/2015

      Thực hiện Quyết định số 1283/QĐ-SNV ngày 24/9/2014 của Giám đốc Sở, từ ngày 17/10/2014 đến ngày 31/10/2014, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/8/2014;

         Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra số 1076 /BC-ĐTTr ngày 14/11/2014 của Đoàn Thanh tra, ngày 26/11/2014 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo số 1120/KL-SNV.

          Nội dung đã nêu lên một số ưu điểm cũng như những tồn tại trong công tác nội vụ và nguyên nhân của những tồn tại đó. Qua đó đưa ra một số kiến nghị như sau:

           1. Về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

          - Sở Giáo dục và Đào tạo cần cân đối làm rõ số lượng biên chế đã giao với biên chế hiện có sau khi sắp xếp lại số lớp của các đơn vị trực thuộc. Điều chuyển số biên chế thừa ở một số đơn vị trực thuộc đến các đơn vị còn thiếu trước khi tiến hành tuyển dụng mới. Không sử dụng biên chế của các đơn vị trực thuộc để biệt phái lên làm việc tại Văn phòng Sở trong khi biên chế Văn phòng Sở vẫn còn.

         - Việc tuyển dụng viên chức trong thời gian tới phải bám sát các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương. Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở phải nêu rõ từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng tại các đơn vị có nhu cầu.

          - Việc tuyển dụng viên chức của Sở phải bám sát theo kế hoạch đã ban hành, không tổ chức xét tuyển viên chức bổ sung nhiều lần trong một đợt tuyển dụng. Trường hợp có nhu cầu tuyển dụng thêm thì phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng mới.

         - Rà soát các trường hợp đã tuyển dụng có thời gian công tác, đóng Bảo hiểm xã hội và bố trí đúng vị trí việc làm để tiến hành chuyển xếp lương theo quy định.

         - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký lại hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP; các trường hợp được Sở điều động về; các trường hợp đã được bổ nhiệm ngạch. Ký lại hợp đồng lao động đối với các chức danh làm việc của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo quy định của Luật Lao động. Rà soát các trường hợp được tuyển dụng trước đây nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để yêu cầu đi học đảm bảo tiêu chuẩn theo ngạch đang hưởng. Việc ra thông báo nghỉ hưu của các đơn vị trực thuộc phải đảm bảo thời gian theo quy định.

           - Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc khi thực hiện xử lý kỷ luật viên chức phải bám sát các quy định của Nghị định số 27/2011/NĐ-CP của Chính phủ và xử lý kỷ luật kịp thời khi phát hiện sai phạm của viên chức.

            - Việc lập, lưu và quản lý hồ sơ công chức, viên chức cần đảm bảo theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV và Thông tư số 11/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

          2. Về tổ chức bộ máy, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại

        - Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn của Sở. Yêu cầu các Trường xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động thông qua Hội đồng trường và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phân công nhiệm vụ cho tổ chuyên môn. 

        - Kịp thời bổ sung thành viên Hội đồng trường khi có thay đổi nhân sự. Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng trường phải đảm bảo theo Quy chế.

       - Sớm phê duyệt quy hoạch đối với cấp trưởng, phó của các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng quy hoạch đối với đội ngũ tổ trưởng, tổ phó.

       - Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản pháp lý khác có liên quan. Những trường hợp sau khi bổ nhiệm chưa đủ chuẩn về trình độ phải có kế hoạch cho đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, đặc biệt là về Lý luận chính trị; Quản lý nhà nước và Quản lý giáo dục.

       - Đề nghị Sở soát xét và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát danh sách những cán bộ đã quá và sắp đến thời điểm bổ nhiệm lại để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại. Luân chuyển số Hiệu trưởng đã giữ chức vụ tại một đơn vị quá 02 nhiệm kỳ. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại các đơn vị trực thuộc cần được lưu đầy đủ, khoa học. Mỗi lần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với đối tượng thuộc Sở bổ nhiệm lập 02 bộ, gửi về Sở Nội vụ 01 bộ để quản lý và theo dõi.

       3. Về Quy chế dân chủ và Quy chế văn hóa công sở: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế dân chủ trong cơ quan nhà nước và Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế hoạt động dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc làm thẻ viên chức để thống nhất trong toàn ngành. Việc ban hành các loại quy chế của các đơn vị trực thuộc phải đảm bảo thể thức theo quy định.

       4. Về công tác văn thư, lưu trữ: Sở thường xuyên phổ biến, hướng dẫn và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ. Tăng cường kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc. Xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ (300m tài liệu chưa được chỉnh lý) và triển khai thu thập tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định. Triển khai tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh. Phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ để mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị trực thuộc.

       Chấn chỉnh lại công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị trực thuộc. Yêu cầu, viên chức làm công tác văn thư phải thường xuyên cập nhật văn bản liên quan đến nghiệp vụ; thể thức văn bản của các đơn vị phải đảm bảo theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ. Các đơn vị phải ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ; danh mục hồ sơ của đơn vị hàng năm. Văn thư phải đóng dấu bản gốc văn bản đi và cuối năm chốt sổ theo quy định. Đối với các đơn vị chưa mở sổ quản lý văn bản đi và lưu văn bản đi thì phải tiến hành mở sổ và lưu văn bản. Con dấu phải được lưu tại Văn thư của đơn vị.

        5. Về công tác thi đua, khen thưởng: Phải lưu hồ sơ thi đua, khen thưởng chung, gồm: Tờ trình, Biên bản họp, báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân, các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm. Hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc, việc đăng ký thi đua phải từ thấp đến cao.

        6. Kiến nghị khác: Sở Giáo dục và Đào tạo cần có văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ cho  các đơn vị trực thuộc để đảm bảo tính thống nhất trong toàn ngành. Hàng năm, đề nghị Sở chỉ đạo Phòng Tổ chức - Cán bộ phối hợp với các phòng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ ở các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót về lĩnh vực Nội vụ để có hướng xử lý kịp thời.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 757 khách