Tìm kiếm tin tức
Thanh tra
.
.

Thực hiện Công văn số 2810/BNV-KHTC ngày 26/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị nội dung báo cáo cho UBND tỉnh về tình hình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2017;

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban , ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế gửi báo cáo:

1. Danh sách xử lý, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm về tài chính ngân sách năm 2016  theo biểu số 01.

2. Danh sách người đứng đầu cơ quan, đơn vị bị xử lý, kỷ luật để xảy ra tham nhũng (từ 01/12/2016 đến 30/11/2017)  theo biểu số 02;

2. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (từ 01/12/2016 đến 30/11/2017) theo biểu số 03a, 03b;

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/12/2017, đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ mail tttthuy.snv@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp.

Xem Công văn và các biểu mẫu báo cáo chi tiết tại các tập tin đính kèm

.
.
Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính (gọi tắt là Đoàn 370), ngày 01/4/2017, Đoàn 370 đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-ĐKT về kiểm tra việc thực...
Thực hiện Công văn số 750/TTBNV-PTH ngày 28/11/2016 của Bộ Nội vụ; Công văn số 814/TTr-VP ngày 22/9/2016 của Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 2968/QĐ-SNV ngày 12/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công...
Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-SNV ngày 30/3/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 13/4/2015 đến ngày 17/4/2015, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện A Lưới giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2014. Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra số 397/BC-ĐTTr ngày 07/5/2015...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.279.492
Truy cập hiện tại 63 khách