Tìm kiếm tin tức

Công chức - Viên chức
Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức,  thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính
Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-HĐTNNCC ngày 18/6/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên...
Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi; Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính thông báo điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính...
Căn cứ Thông báo số 94/TB-HĐTNN ngày 09/6/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính về việc thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên...
Căn cứ kết quả chấm thi và chấm phúc khảo vòng 1, ngày 09/6/2020, Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính đã ban hành Thông báo số 94/TB-HĐTNN thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng...
Thông báo Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính
Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng;

Thực hiện Công văn số 5992/BNV-CCVC ngày 03/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế; vào lúc 08 giờ ngày 17 tháng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 66 khách