Tìm kiếm tin tức
Công chức - Viên chức

Ngày 30/5/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 619/SNV-TCCC về việc báo cáo thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Để có cơ sở báo cáo cho Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương Báo cáo thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1. Kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý từ cấp huyện trở lên các năm 2016, 2017, 2018.

(báo cáo theo biểu số 2, biểu số 3 kèm theo).

2. Kiến nghị, đề xuất việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc khi có thông báo nghỉ hưu.

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 07/6/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

Đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân...
Để thuận tiện cho việc tra cứu các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; xin giới thiệu Nghị định hợp nhất về viên chức. Văn bản này là tổng hợp của 2 Nghị định: -Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính...
Để thuận tiện cho việc tra cứu các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; xin giới thiệu Nghị định hợp nhất về công chức. Văn bản này là tổng hợp của 3 Nghị định: -Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của...
Thực hiện Công văn số 563/BNV-ĐT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bội Nội vụ về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ;  

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ;

Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương Báo cáo tiền lương bình quân cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 (theo biểu mẫu đính kèm).

Biểu mẫu gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 20/02/2019.

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Quyết định số 61/QĐ-BNV ngày 17/01/2019 của Bộ Nội vụ; ngày 25 tháng 01 năm 2019, đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.419.579
Truy cập hiện tại 39 khách