Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công chức - Viên chức
Căn cứ Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thống kê về tuyển dụng công chức năm 2022; Căn cứ Thông báo số 763/TCTK-TCCB ngày 31/5/2022 về việc tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022; Nhằm...
Thực hiện Công văn số 4544/BNV-CCVC ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Nội vụ về giao chỉ tiêu nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày...
 Ngày 29 tháng 01 năm  2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh...
Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của...
Căn cứ Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2021;. Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo: 1. Công nhận 41...
Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Căn cứ kết quả phỏng vấn của Ban Kiểm tra sát hạch, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh...
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021;. Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự...
Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Căn cứ kết quả chấm thi vòng 1 (không có đơn phúc khảo); Hội đồng tuyển dụng...
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021;. Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh hướng dẫn Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn kiểm...
Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.933.401
Truy cập hiện tại 175 khách