Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo thống kê các biểu mẫu ngành Nội vụ
Ngày cập nhật 12/11/2021

    Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012, Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 và Thông tư số 07/2019/TT-BNV  ngày 01 tháng 6 năm 2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ;

    Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, ngày 8 tháng 11 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1433/SNV-TCCC về báo cáo thống kê theo quy định của ngành Nội vụ, trong đó:

    - Đối với  các biểu mẫu theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 15/12/2021.

    - Đối với các biểu mẫu theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV và Thông tư số 07/2019/TT-BNV gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 15/4/2022.

     Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định.

     (theo Danh mục các biểu mẫu đính kèm)

     Yêu cầu: Số liệu thống kê Báo cáo văn bản phải trùng khớp với Báo cáo điện tử (nếu có) được trích xuất từ phần mềm Quản lý Cán bộ, công chức, viên chức.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 104 khách