Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn xác định tuổi về hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP
Ngày cập nhật 08/09/2021

      Thực hiện Công văn số 7869/UBND-NV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Công văn số 4126/BNV-TCBC ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ về xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

     

      Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

      1. Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

     Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP).

      2. Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

      Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP).

      3. Các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành văn bản này thì không đặt vấn đề xem xét lại.

      Thông tin chi tiết xem file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 109 khách