Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 01/8/2021
Ngày cập nhật 10/08/2021

V/v xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 01/8/2021

 

   Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 999/SNV-TCCC về xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 08-KL/TW về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021, trong đó, đã thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu để làm căn cứ xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Việc thực hiện đảm bảo sự đồng bộ, liên thông, chặt chẽ trong các khâu quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện các chế độ chính sách cán bộ.

   Để triển khai công tác tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương:

   1. Dừng việc thực hiện Công văn số 339/SNV-TCCC ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Sở Nội vụ về xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021;

   2. Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu để xác định tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ.

   Thông tin chi tiết, xem file đính kèm./.
 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 104 khách