Tìm kiếm tin tức
Công chức - Viên chức

Ngày 30/8/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1150/SNV-TCCC về việc báo cáo cơ cấu, số lượng; đề nghị chỉ tiêu và danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm 2019

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; từ chuyên viên lên chuyên viên chính; và đăng ký Bộ Nội vụ chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2019; Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo theo nội dung sau:

1. Báo cáo thực trạng hiện có về số lượng, cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành hành chính; nhu cầu bố trí công chức theo Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc (kèm theo mẫu số 1).

2. Báo cáo số lượng công chức, viên chức hiện có và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức, viên chức hành chính năm 2019 (kèm theo mẫu số 2a, 3a)

3. Lập danh sách công chức, viên chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn làm việc ở vị trí việc làm theo yêu cầu của ngạch dự thi (kèm theo mẫu số 2b, 3b).

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 16/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ. Quá thời hạn trên xem như các đơn vị, địa phương không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch.

Đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Ngày 30/5/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 619/SNV-TCCC về việc báo cáo thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Để có cơ sở báo cáo cho Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương Báo cáo thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1. Kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý từ cấp huyện trở lên các năm 2016, 2017, 2018.

(báo cáo theo biểu số 2, biểu số 3 kèm theo).

2. Kiến nghị, đề xuất việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc khi có thông báo nghỉ hưu.

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 07/6/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

Đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân...
Để thuận tiện cho việc tra cứu các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; xin giới thiệu Nghị định hợp nhất về viên chức. Văn bản này là tổng hợp của 2 Nghị định: -Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính...
Để thuận tiện cho việc tra cứu các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; xin giới thiệu Nghị định hợp nhất về công chức. Văn bản này là tổng hợp của 3 Nghị định: -Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của...
Thực hiện Công văn số 563/BNV-ĐT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bội Nội vụ về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ;  

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ;

Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương Báo cáo tiền lương bình quân cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 (theo biểu mẫu đính kèm).

Biểu mẫu gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 20/02/2019.

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.429.111
Truy cập hiện tại 74 khách