Tìm kiếm tin tức

Công chức - Viên chức
Thực hiện Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành thông báo số 713/TB-SNV...
   Về việc xác định tuổi nghỉ hưu theo Công văn số 1004/BNV-TCBC ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nội vụ về cách xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP trong năm 2021 và  Công văn số 223/LĐTBXH-BHXH ngày...
Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức...
Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020. Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo thay đổi thời gian thi phỏng vấn công...
Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020. Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng...
Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 250/SNV-TCCC về việc tham gia kiến dự thảo quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, ban hành...
Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020. Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng...
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại...
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại...
Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020. Hội đồng tuyển dụng cong chức tỉnh hướng dẫn Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn kiểm tra, sát...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.737.035
Truy cập hiện tại 199 khách