Tìm kiếm tin tức

Công chức - Viên chức

Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có hiệu lực thi hành 29/9/2020.

Nghị định này thay thế Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và phần sửa đổi, bổ sung về viên chức của Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29.

Sau đây là một số điểm mới của Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực 20/9/2020 và thay thế cho Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức, quy định về kỷ luật viên chức theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, chương 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn; nội dung liên quan đến kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. 

Ngày 27/8/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1013/SNV-TCCC về việc tham gia góp ý đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân...
Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức,  thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính
Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-HĐTNNCC ngày 18/6/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên...
Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi; Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính thông báo điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính...
Căn cứ Thông báo số 94/TB-HĐTNN ngày 09/6/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính về việc thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên...
Căn cứ kết quả chấm thi và chấm phúc khảo vòng 1, ngày 09/6/2020, Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính đã ban hành Thông báo số 94/TB-HĐTNN thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng...
Thông báo Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.587.539
Truy cập hiện tại 191 khách