Tìm kiếm tin tức
Công chức - Viên chức
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BNV ngày 13/9/2018 quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp và Bộ Lao động-Thuwong binh và Xã hội ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH...
Sáng ngày 07 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy; Sở Nội vụ đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin...
Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và các năm tiếp theo, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đủ tiêu chuẩn của ngạch, chức danh nghề nghiệp, gắn với quy hoạch,...
Ngày 12/4/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 359/SNV-CCVC về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục. Để đảm bảo quyền lợi đối với viên chức, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các...

Thực hiện Công văn số 722/UBND-NV ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Ngày 02/02/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 102/SNV-CCVC về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (theo Đề cương đính kèm).

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 06/02/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem nội dung Công văn, Đề cương theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin Theo Thông tư, viên chức công nghệ thông tin hạng I bao...
Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Ngoài việc...

Ngày 04/01/2017, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 11/SNV-CCVC về việc báo cáo danh sách trích ngang công chức, viên chức lãnh đạo quản lý;

Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau(theo biểu mẫu đính kèm):

1. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; kể cả các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành: Lập danh sách trích ngang công chức, viên chức lãnh đạo quản lý từ Phó, Trưởng phòng và tương đương trở lên.

Riêng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế chỉ lập danh sách trích ngang đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Giám đốc, Phó Giám đốc.

2. Đối với UBND cấp huyện: Lập danh sách trích ngang công chức, viên chức lãnh đạo quản lý từ Phó, Trưởng phòng và tương đương trở lên.

Riêng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ lập danh sách trích ngang đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Biểu mẫu gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 20/01/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, sáng ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm Học liệu Đại học Huế; Sở Nội vụ đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.279.528
Truy cập hiện tại 47 khách