Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công chức - Viên chức
      Thực hiện Công văn số 7869/UBND-NV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Công văn số 4126/BNV-TCBC ngày 24 tháng 8...
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Công văn số 7906/UBND-NV ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về...
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021. Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành thông báo số 1046/TB-SNV...
V/v xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 01/8/2021  
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông....
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và...

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 2/2021/TT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư 02/2021 được áp dụng Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, như sau:

- Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001): Áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), có hệ số lương từ 6,2 - 8,0;

- Ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002): Áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), có hệ số lương 4,40 - 6,78;

- Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003): Áp dụng bảng lương công chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 - 4,98;

- Ngạch Cán sự (mã số 01.004): Áp dụng bảng lương công chức loại A0, có hệ số lương 2,10 - 4,89;

- Ngạch Nhân viên (mã số 01.005): Áp dụng bảng lương công chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 - 4,06.

- Ngạch Văn thư viên chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Ngạch Văn thư viên (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Ngạch Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 và thay thế Thông tư 11/2014/TT-BNVThông tư 14/2014/TT-BNVThông tư 10/2019/TT-BNV.

Mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể xem tại Thông tư đính kèm

 

Thực hiện Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Công văn số 5745/UBND-NV ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về...
Thực hiện Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành thông báo số 713/TB-SNV...
   Về việc xác định tuổi nghỉ hưu theo Công văn số 1004/BNV-TCBC ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nội vụ về cách xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP trong năm 2021 và  Công văn số 223/LĐTBXH-BHXH ngày...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 539 khách