Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
Ngày cập nhật 21/08/2019

        Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và Kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị , địa phương  báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019 và xây dựng Kế hoạch biên chế công chức và Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2020 (biên chế sự nghiệp), với nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức trong cơ quan hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2019

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2019, cần tập trung làm rõ: Số biên chế (hoặc số lượng người làm việc) giao, số biên chế (hoặc số lượng người làm việc) hiện có, thừa, thiếu; tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế (hoặc số lượng người làm việc); ưu, khuyết điểm, kiến nghị trong việc quản lý và sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2019; tình hình thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật trong năm 2019 (tính đến thời điểm 30/11/2019) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo thêm số lượng hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính (nếu có).

2. Kế hoạch biên chế công chức và Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2020

a. Yêu cầu:

- Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức và Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2020 cần đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% so với biên chế được giao năm 2015.

- Đảm bảo thực hiện việc cắt giảm biên chế (bao gồm cả biên chế viên chức trong cơ quan hành chính và biên chế hành chính được giao chưa sử dụng) và cắt giảm số lượng người làm việc theo yêu cầu tại Công văn 1371/UBND-NV ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị.

- Đối với các đơn vị thực hiện việc sắp xếp theo Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì cần cân đối lại nhu cầu để tiến hành cắt giảm số biên chế không sử dụng.

- Đối với các đơn vị đề xuất tăng biên chế do thành lập mới hoặc tăng thêm chức năng nhiệm vụ thì cần nêu rõ lý do và cơ sở pháp lý.

b. Các biểu mẫu gửi kèm

* Đối với Kế hoạch biên chế công chức năm 2020:

- Các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo biểu mẫu số 1, 3.

* Đối với Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2020:

- Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, các Hội có giao biên chế thực hiện theo các biểu mẫu: 2,3.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có giao biên chế viên chức trong cơ quan hành chính thực hiện thêm biểu số 4.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện thực hiện thêm biểu mẫu số 5. Sở Y tế thực hiện thêm biểu mẫu số 6 và 7.

3. Lưu ý:

- Tại Mục A của biểu mẫu số 2 (Biên chế sự nghiệp theo cơ chế tự chủ): Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổng hợp sắp xếp theo thứ tự như sau: Sự nghiệp khác, sự nghiệp giáo dục (Trường THCS, Tiểu học, Mầm non). Riêng đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh thì tổng hợp sắp xếp theo thứ tự như sau: Phòng, đơn vị sự nghiệp (nếu có). Đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; tự đảm bảo chi thường xuyên: Chỉ tổng hợp số liệu từ cột số 7 đến 13 và cột 18 đến cột 21.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp đang trong quá trình xây dựng Đề án sắp xếp nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thì vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2020 của đơn vị mình.

- Biểu mẫu 3 dùng chung cho cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Thời gian gửi báo cáo

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (bản giấy và file qua địa chỉ Email: tatuan.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 31/8/2019 để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nhận được Công văn này, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng thời gian nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 107 khách