Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch
Ngày cập nhật 08/11/2022

Ngày 26/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 366/TB-UBND về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch

Căn cứ Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng; Quy định số 11-Qđi/TU ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý;

Căn cứ Quyết định số 853-QĐ/TU ngày 24/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch;

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các nội dung liên quan đến việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch như sau:

          1. Số lượng vị trí, thời gian thực hiện thi tuyển

          a) Số lượng vị trí tuyển: Tuyển 01 (một) vị trí Phó Giám đốc Sở Du lịch.

          b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022.

          2. Đối tượng tham gia dự tuyển

a) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển:

- Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch.

- Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Du lịch có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc và tương đương.

b) Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Giám đốc và tương đương (bao gồm cả trường hợp công tác ngoài Sở Du lịch và có thể không phải là đảng viên) được Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đề cử và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý bằng văn bản.

          3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Bảo đảm các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, sức khỏe, độ tuổi theo quy định và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

b) Đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch theo quy định số 61-QĐ/TU ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cụ thể như sau:

- Về trình độ:

+ Giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân hoặc cao cấp.

- Về năng lực điều hành:

+ Có năng lực lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh trong lĩnh vực du lịch.

+ Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động của Sở theo sự phân công của Giám đốc Sở, nắm vững các hoạt động thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; có tầm nhìn, tư duy trong lĩnh vực du lịch, thúc đẩy đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn, góp phần phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

- Về hiểu biết:

+ Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác du lịch.

+ Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Sở.

+ Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, của cả nước, của các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên đối với một trong các chuyên ngành liên quan lĩnh vực Du lịch.

          4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

a) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A và 2C-BNV/2008) do cá nhân tự khai và được cơ quan đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

b) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ (trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt);

c) Bản kê khai tài sản, thu nhập (theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ);

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

đ) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển.

e) Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú.

          5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

          a) Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

          - Thời gian: từ ngày 27/10/2022 đến ngày 14/11/2022.

          - Địa điểm: Sở Du lịch (Tầng 4, tòa nhà 4 tầng, Khu Hành chính công, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế)

          b) Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức trong tháng 12/2022.

          6. Nội dung, hình thức thi tuyển, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

6.1. Nội dung, hình thức thi tuyển

a) Thi viết

- Nội dung thi viết: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực du lịch; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực du lịch; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

- Thời gian thi viết là 180 phút.

b) Thi trình bày Đề án

- Nội dung thi trình bày Đề án gồm: đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Ngành Du lịch trên địa bàn tỉnh và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho Ngành Du lịch; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Đề án được thực hiện không quá 25 - 30 trang giấy A4.

- Thời gian trình bày Đề án tối đa là 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án không quá 90 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 05 phút.

6.2. Cách tính điểm

a) Bài thi viết và thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100.

b) Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi. Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi đó.

c) Cơ cấu điểm phần thi trình bày Đề án gồm 3 phần, cụ thể: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm. Các thành viên Hội đồng thi tuyển thực hiện chấm điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển theo từng phần và gửi kết quả chấm thi (tổng số điểm của cả 03 phần) cho Thư ký Hội đồng thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước khi công bố.

Kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho tổng số điểm chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi thì điểm của thành viên này không được chấp nhận và kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển.

6.3. Xác định người trúng tuyển

Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thi tuyển về kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lấy người có số điểm thi trình bày Đề án cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng văn bản.

 

Cái Nết
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 740 khách