Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Ngày cập nhật 20/07/2020

          Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và Kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; 

          Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2020 và xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và Kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 (biên chế sự nghiệp) với nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2020

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2020, cần tập trung làm rõ: số biên chế giao, số biên chế hiện có, thừa, thiếu; tình hình tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế; ưu, khuyết điểm, kiến nghị trong việc quản lý và sử dụng biên chế công chức năm 2020; tình hình thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật trong năm 2020 (tính đến thời điểm 31/12/2020) tại các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo thêm số lượng hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính (nếu có).

2. Kế hoạch biên chế công chức và Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2021

a. Yêu cầu:

- Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức và Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2021 cần đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014  và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/9/2018 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% so với biên chế được giao năm 2015.

- Xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục và y tế cần đảm bảo đúng theo tinh thần Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

- Đảm bảo thực hiện viêc cắt giảm biên chế (gồm biên chế viên chức trong cơ quan hành chính và biên chế được giao chưa sử dụng) theo yêu cầu tại Công văn 1371/UBND-NV ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị.

- Đối với các đơn vị thực hiện việc sắp xếp theo Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì cần cân đối lại nhu cầu để tiến hành cắt giảm số biên chế không sử dụng.

- Đối với các đơn vị đề xuất tăng biên chế do thành lập mới hoặc tăng thêm chức năng nhiệm vụ thì cần nêu rõ lý do và cơ sở pháp lý.

b. Các biểu mẫu gửi kèm

* Đối với Kế hoạch biên chế công chức năm 2021:

- Các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo Phụ lục IA,IIA,IIIA, VIIB.

* Đối với Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2021:

- Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, trực thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; các Hội có giao biên chế tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và do ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện theo các biểu mẫu: IB,VIIB.

- Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, trực thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, tự đảm bảo chi thường xuyên thực hiện theo các biểu mẫu: IIB,VIIB.

- Các cơ quan, đơn vị có giao biên chế viên chức trong cơ quan hành chính thực hiện thêm biểu số IIIB.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện thực hiện thêm biểu mẫu số IVB. Sở Y tế thực hiện thêm biểu mẫu số VB và VIB.

3. Lưu ý:

- Tại Phụ lục IB và IVB: Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổng hợp sắp xếp theo thứ tự như sau: sự nghiệp khác, sự nghiệp giáo dục (Trường THCS, Tiểu học, Mầm non). Riêng đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh thì tổng hợp sắp xếp theo thứ tự như sau: Phòng, đơn vị sự nghiệp (nếu có).

- Đối với các đơn vị sự nghiệp đang trong quá trình xây dựng Đề án sắp xếp nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thì vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2021 của đơn vị mình.

- Biểu mẫu IIIB dùng chung cho cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Thời gian gửi báo cáo

Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo theo nội dung chi tiết và các biểu mẫu đính kèm theo văn bản này. Công văn và các biểu  mẫu được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tại địa chỉ: snv.thuathienhue.gov.vn.

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (bản giấy và file qua địa chỉ email: tatuan.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 10/8/2020 để tổng hợp.

Nhận được Công văn này, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng thời gian nêu trên./.

TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 840 khách