Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách Hành chính
Ngày 09 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp...
Ngày 10 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân...
   Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;...
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành...
Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 248/SNV-CCHC về việc đề nghị góp ý điều chỉnh sửa đổi Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC)
Thực hiện Công văn số 6459/BNV-CCHC ngày 07/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; ​Sở Nội vụ đã có văn bản số 1588 /SNV-CCHC ngày 28/12/2020 đề nghị...
Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 229/SNV-CCHC về việc đề nghị góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức
Ngày 28 tháng 01 năm 2021, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 117/SNV-CCHC về việc thông báo chi tiết kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các...
Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 532 khách