Tìm kiếm tin tức

Phường Hương Xuân tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 04/01/2019

         Ngày 02 tháng 01  năm 2019, UBND phường Hương Xuân đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-UBND về  Cải cách hành chính năm 2019 của phường Hương Xuân.

Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn phường đảm bảo phương châm đơn giản, cụ thể, đúng hẹn; bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Ngay từ đầu năm 2019, UBND phường đã chỉ đạo mạnh mẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; duy trì và nâng cao hiệu quả của  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường theo hướng chuyên nghiệp với phương châm “thân thiện – đơn giản – đúng hẹn”, “công khai – minh bạch – hiệu quả”. Đồng thời, tăng cường công tác kỷ luật, kỹ cương trong thi hành công vụ và thực hiện nhiệm vụ, chức trách của cán bộ, công chức.

Để thực hiện có hiệu quả mụ tiêu thì yêu cầu đặt ra là: Triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan, công khai minh bạch hoạt động của UBND phường. Nâng cao hơn nữa công tác tự kiểm tra cải cách hành chính tại UBND phường nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước. Cũng như tiếp tục nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặc kỷ luật, kỹ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe; gương mẫu trong việc hạn chế sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trong các công việc của gia đình và xã hội.

Theo đó, các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 được UBND phường đặt ra cụ thể:

1. Cải cách thể chế: Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các thể chế được ban hành.

- Thực hiện đúng quy trình về xây dựng và ban hành văn bản QPPL; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm tra, kiểm tra, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản QPPL đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, cụ thể, khả thi.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND phường ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lắp.

- Kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định của pháp luật, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Về cải cách TTHC: 100% thủ tục hành chính (TTHC) được quy trình hóa theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 95%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 95%. 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường (trừ các TTHC đặc thù).

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đầy đủ việc công khai TTHC theo quy định trên trang thông tin điện tử của phường và niêm yết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường; kịp thời công bố công khai khi có điều chỉnh, bổ sung để tổ chức công dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Thực hiện tốt việc rà soát các thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản của UBND tỉnh về kiểm sóat thủ tục hành chính.

 - Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính; nâng cao vai trò trách nhiệm, chức năng tham mưu của đội ngũ công chức phường trong cải cách TTHC.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách TTHC. Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực công tác của đội ngũ công chức theo phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa điện tử gắn với cải cách TTHC.

- Tổ chức thực hiện kịp thời và có hiệu quả khi tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Công khai chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân, các tổ chức xã hội giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

3. Cải cách tổ chức bộ máy: Hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại UBND phường và công chức phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. 100% cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc trên phương châm: “Làm việc theo quy trình, giải quyết công việc theo quy định, điều hành theo quy chế”.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát và kiện toàn tổ chức bộ máy thuộc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; nghiêm túc chấp hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại phường.

- Sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và số lượng cán bộ, công chức các bộ phận chuyên môn theo số lượng biên chế được giao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, ban, ngành trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND phường; gắn kết quả đánh giá, xếp loại với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức trong năm.

- Thực hiện khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa của doanh nghiệp, người dân đối với công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại. 100% thành viên làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành công vụ.

- Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm trên cơ sở lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ trong thực thi công vụ. Tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc; khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra về kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cáo hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Cải cách tài chính công: Xây dựng định mức dự toán ngân sách, phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia theo Luật Ngân sách nhà nước, ổn định trong thời kỳ năm 2019, nhằm tạo sự chủ động, trách nhiệm cho ngân sách chính quyền địa phương và việc sử dụng ngân sách, đảm bảo tính công bằng, công khai minh bạch, hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các chế độ chính sách về tài chính ngân sách theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kinh phí ở tại cơ quan do cấp trên phân bổ. Nghiên cứu các khoản huy động đóng góp trong nhân dân, công khai hóa, minh bạch hóa các khoản thu chi để nhân dân biết và giám sát.

- Thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm ký số giao dịch trực tuyến qua Kho bạc nhà nước và các phần mềm nghiệp vụ chuyên môn Kế toán.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính: Đảm bảo 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa UBND phường với các cơ quan hành chính được trao đổi trên môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số thực hiện dưới dạng văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật); 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống trang điều hành tác nghiêp... trong công việc bảo đảm dữ liệu phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan.

- Tiếp tục thực hiện chính quyền điện tử trên địa bàn, đảm bảo 100% thủ tục hành chính giao dịch với công dân, tổ chức được thực hiện trên cổng Dịch vụ công tập trung của tỉnh.

- Thực hiện đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (ISO) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC gắn liền với việc xây dựng mô hình một cửa điện tử.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các phần mềm dùng chung nhằm phù hợp với ứng dụng trong công việc tại cơ quan phường; phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng để phục vụ người dân và các tổ chức tốt hơn; thúc đẩy CCHC và nâng cao chỉ số mức độ mức độ chính quyền điện tử của UBND phường.

- Thực hiện quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan phường và UBND thị xã Hương Trà.

- Cán bộ, công chức phường sử dụng có hiệu quả email công vụ được trang cấp; tăng cường trao đổi văn bản giữa cán bộ, công chức cơ quan phường và các cơ quan, đơn vị hành chính khác dưới dạng điện tử, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) dân cư.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành: 100% cán bộ, công chức phường tuân thủ nghiêm túc Kế hoạch CCHC của UBND phường trong năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan phường của cán bộ, công chức về CCHC.

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại địa phương để kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế.

- Các bộ phận chuyên môn trực tiếp giải quyết các TTHC phải xây dựng Kế hoạch CCHC cụ thể, khả thi, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành và phân kỳ nhiệm vụ để thực hiện cụ thể.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tự đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại cơ quan phường.

          8. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

          Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

          Tiếp tục thực hiện quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính; quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

          Bên cạnh những nhiệm vụ được đề ra cần thực hiện thì UBND phường cũng đã phân công cụ thể trách nhiệm của từng cán bộ, công chức của UBND phường chịu trách nhiệm chính trong quá trình triển khai và thực hiện từng nội dung chi tiết và yêu cầu nữa đó là phải có sản phẩm cụ thể để chứng minh kết quả đạt được trong xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của cả năm. Đây được xem là điểm mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành và cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức cơ quan phường.

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 58 khách