Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/05/2023
CCHC tỉnh

   Ngày 26/4/2023, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 65/QĐ-BCĐCCHC về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

 

   Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Tổ giúp việc), gồm các thành viên sau:

   1. Tổ trưởng: Ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

   2. Tổ phó: Ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

   3. Các thành viên:

   a) Ông Lê Minh Cường, Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

   b) Ông Nguyễn Đắc Vui, Chánh Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường;

   c) Ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh Văn phòng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

   d) Ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo;

   đ) Ông Trần Xuân Triều, Phó Chánh Văn phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   e) Ông Nguyễn Đào, Phó Chánh Văn phòng, Sở Y tế;

   g) Bà Nguyễn Thị My My, Phó Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

   h) Ông Ngô Viết Long Quang, Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp;

   i) Ông Đỗ Hữu Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ;

   k) Ông Trần Minh Phương, Phó Trưởng Phòng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ;

   l) Ông Trần Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông;

   m) Bà Đoàn Thị Ái Vân, Chuyên viên Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh;

   n) Ông Lê Minh Bảo, Chuyên viên Văn phòng, Sở Tài chính;

   o) Ông Trần Gia Tuấn, Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh;

   ô) Bà Nguyễn Thị Yến Hải, Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ;

   ơ) Ông Nguyễn Đình Vũ Minh, Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

   Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc

   1. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo và các văn bản có nội dung liên quan đến cải cách hành chính; giúp Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

   2. Tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo; tham mưu Ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tình hình triển khai công tác cải cách hành chính.

   3. Tham mưu đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch, Chương trình của tỉnh đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị.  

   4. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị các cuộc họp và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

   5. Được mời tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

   6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

   Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ giúp việc

   1. Các thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ giúp việc do Tổ trưởng phân công.

   2. Tổ trưởng Tổ giúp việc điều hành toàn diện hoạt động của Tổ giúp việc; phân công cụ thể trách nhiệm công tác của các thành viên Tổ giúp việc. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về việc tham mưu các văn bản có nội dung liên quan đến cải cách hành chính.

   3. Tổ phó Tổ giúp việc hỗ trợ Tổ trưởng Tổ giúp việc trong việc điều hành toàn diện hoạt động.

   4. Kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

   Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 5. Các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Chi tiết có file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 433 khách