Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC của UBND các xã, phường, thị trấn năm 2022
Ngày cập nhật 05/01/2023
Kết quả CCHC cấp xã năm 2022

Ngày 05/12/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1395/QĐ-SNV về công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn năm 2022

 

   Điều 1. Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn năm 2022 (có Phụ lục kèm theo).

   Điều 2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2022, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá từng tiêu chí, tiêu chí thành phần của địa phương và chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính trong các năm tiếp theo.

   Điều 3. Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân cấp huyện bình xét thi đua, khen thưởng và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022.

   Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Chi tiết có file đính kèm và Bảng chi tiết đánh giá, xếp loại kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 777 khách