Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC các cơ quan, địa phương năm 2021
Ngày cập nhật 29/10/2021
Cải cách hành chính

   Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Hội đồng thẩm định tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Công văn số 1367/SNV-HĐTĐ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC các cơ quan, địa phương năm 2021

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan, địa phương năm 2021; Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 26/8/2021) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, cụ thể như sau:

 1. Về tự đánh giá, chấm điểm và xây dựng báo cáo:

- Việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện dựa trên hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo công văn này:

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh thực hiện tự đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1;

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tự đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2;

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính phải được Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phê duyệt, gồm các nội dung sau:

+ Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2021 (được trích xuất từ phần mềm sau khi hoàn thành xong quá trình tự đánh giá, chấm điểm);

+ Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

2. Về nhập dữ liệu báo cáo trên phần mềm đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của tỉnh:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành nhập dữ liệu báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm, các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm quản lý chấm điểm theo các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng nhập tài khoản SSO của cá nhân để vào phần mềm tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính của tỉnh tại địa chỉ www.danhgiacchc.thuathienhue.gov.vn.

- Bước 2: Nhập dữ liệu kết quả

Công chức được phân công cập nhật báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

- Bước 3: Rà soát kết quả

Sau khi công chức được phân công hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điểm, người được cơ quan, đơn vị, địa phương phân công phê duyệt báo cáo rà soát lại, bảo đảm tài liệu kiểm chứng và thông tin giải trình đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần phải đầy đủ, đúng nội dung.

- Bước 4: Gửi kết quả

Sau khi hoàn tất việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành đính kèm lên phần mềm Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 (Bảng tổng hợp kết quả được xuất từ phần mềm Quản lý chấm điểm chỉ số CCHC) có chữ ký số và quá trình tự đánh giá, chấm điểm được kết thúc bằng nút “Gửi báo cáo”.

Để có cơ sở phân quyền trên phần mềm, đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp danh sách cán bộ, công chức thực hiện việc cập nhật, phê duyệt báo cáo tự chấm điểm công tác CCHC năm 2021 của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/11/2021 để cập nhật trên hệ thống, theo biểu mẫu dưới đây:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Quyền

1

 

 

 

Phê duyệt báo cáo

2

 

 

 

Cập nhật báo cáo

3. Về tài liệu kiểm chứng

- Việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, địa phương phải kèm theo các tài liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định, hình ảnh minh chứng…) được cơ quan có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

- Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê theo yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần.

- Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không đầy đủ thông tin theo yêu cầu, các cơ quan, địa phương phải giải trình rõ về cách tự đánh giá, chấm điểm tại ô “Nội dung giải trình” trên phần mềm và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung giải trình.

- Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định (văn bản quét Scan là không đạt điểm tối đa). Đối với các tiêu chí yêu cầu bảng thống kê thì thực hiện trên file excel, word.

4. Thời gian thực hiện tự đánh giá

Thời gian thực hiện báo cáo tự đánh giá, chấm điểm từ ngày 15/11/2021 đến 17 giờ ngày 25/11/2021. Hết thời thời hạn quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.

Thời gian thực hiện báo cáo bổ sung: Sẽ do Sở Nội vụ thông báo cụ thể sau đến các cơ quan, đơn vị, địa phương qua phần mềm đánh giá, địa chỉ email công vụ của người phê duyệt báo cáo và trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

Trên đây là hướng dẫn của Hội đồng thẩm định về tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ (ông Lê Minh Cường, Trưởng phòng, số điện thoại: 085.460.2467 và ông Trần Minh Phương, Phó Trưởng phòng, số điện thoại:  090.593.9281) để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Các văn bản hướng dẫn và phụ lục đính kèm được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: www.snv.thuathienhue.gov.vn.

Hội đồng thẩm định đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện./.

(chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 256 khách