Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn thẩm định chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2021
Ngày cập nhật 27/10/2021
Cải cách hành chính

  Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1353/SNV-CCHC về việc hướng dẫn thẩm định chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2021

 

Thực hiện Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về việc Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) tại UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã); Sở Nội vụ hướng dẫn thẩm định kết quả đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2021 đối với Hội đồng thẩm định của UBND cấp huyện như sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Mục tiêu

Thực hiện thẩm định, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2021 của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính.

2. Đối tượng thẩm định

136 Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (trừ các phường Gia Hội, Thuận Lộc, Đông Ba, Tây Lộc và Thuận Hòa thuộc thành phố Huế do mới sắp xếp theo Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

3. Nội dung thẩm định

Thẩm định kết quả đánh giá công tác CCHC của UBND cấp xã trên 7 lĩnh vực gồm 26 tiêu chí, 53 tiêu chí thành phần, cụ thể là:

+ Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 2 tiêu chí và 4 tiêu chí thành phần;

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;

+ Cải cách tài chính công: 2 tiêu chí và 3 tiêu chí thành phần;

+ Hiện đại hoá hành chính: 4 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần.

Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần và cách chấm điểm, tài liệu kiểm chứng được ban hành kèm theo hướng dẫn này.

II. CÁCH THỨC, THỜI GIAN THẨM ĐỊNH

Hội đồng thẩm định cấp huyện sẽ thực hiện chấm điểm, thẩm định công tác CCHC cấp xã theo thông báo của Sở Nội vụ (Hội đồng thẩm định của địa phương này sẽ chấm điểm, thẩm định cho UBND cấp xã của địa phương khác).

1. Trình tự thẩm định

- Thẩm định lần đầu;

- Thẩm định bổ sung.

2. Cách thức thẩm định: UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng thẩm định để thực hiện chấm điểm, thẩm định đối với các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo phân công của Hội đồng thẩm định và được thực hiện trên hệ thống đánh giá công tác CCHC cấp xã tại địa chỉ www.danhgiacchccapxa.thuathienhue.gov.vn và thực hiện theo các bước sau:

a) Thẩm định lần đầu:

- Bước 1: Phân công chấm điểm: Chủ tịch Hội đồng thẩm định đăng nhập tài khoản SSO của cá nhân để vào phần mềm đánh giá công tác CCHC cấp xã, thực hiện phân công cho tổ giúp việc, thành viên Hội đồng chấm điểm, thẩm định các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần.

- Bước 2: Chấm điểm: Các thành viên Tổ giúp việc đăng nhập tài khoản SSO của cá nhân để vào phần mềm đánh giá CCHC cấp xã tiến hành chấm điểm từng đơn vị cấp xã với các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân công.

- Bước 3: Thẩm định: Sau khi tổ giúp việc hoàn thành việc chấm điểm, các thành viên Hội đồng thẩm định đăng nhập tài khoản SSO của cá nhân để vào phần mềm đánh giá CCHC cấp xã tiến hành thẩm định theo phân công.

- Bước 4: Duyệt thẩm định: Trên cơ sở kết quả thẩm định của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng duyệt kết quả thẩm định.

b) Thẩm định bổ sung:

Thực hiện các bước từ bước 2 đến bước 4 của thẩm định lần đầu chỉ với các tiêu chí có yêu cầu bổ sung của Hội đồng thẩm định.

3. Thời gian thẩm định

- Thời gian thẩm định lần đầu từ 8 giờ ngày 16/11/2021 đến 17 giờ ngày 26/11/2021. Hết thời gian quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.

- Thời gian thẩm định bổ sung do Sở Nội vụ quy định và thông báo qua phần mềm đánh giá, địa chỉ email công vụ của Chủ tịch Hội đồng thẩm định và trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

Trên đây là hướng dẫn về thẩm định, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2021 của Sở Nội vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ (ông Lê Minh Cường, Trưởng Phòng phòng CCHC, số điện thoại: 085.460.2467 và ông Trần Minh Phương, Phó Trưởng phòng CCHC, số điện thoại: 090.593.9281) để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Các văn bản hướng dẫn và Phụ lục đính kèm được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: www.snv.thuathienhue.gov.vn.

Sở Nội vụ kính đề nghị Hội đồng thẩm định của các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện./.

(chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 324 khách