Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2021
Ngày cập nhật 25/10/2021
Đánh giá, xếp loại CCHC cấp xã

   Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1327/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2021

   Thực hiện Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về việc Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) tại UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã); Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương tự đánh giá, chấm điểm và thẩm định để xác định Chỉ số CCHC năm 2021 đối với UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh như sau:

   I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

   1. Mục tiêu

   Theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính.

   2. Đối tượng, nội dung

   - Đối tượng tham gia đánh giá là 136 Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (trừ các phường Gia Hội, Thuận Lộc, Đông Ba, Tây Lộc và Thuận Hòa thuộc thành phố Huế do mới sắp xếp theo Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

   - Nội dung đánh giá là Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác số CCHC cấp xã tại Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND các xã, phường, thị trấn và Phụ lục kèm theo Công văn này.

   II. TRÌNH TỰ TỰ ĐÁNH GIÁ

   1. Trình tự tự đánh giá:

   - Báo cáo tự đánh giá;

  - Báo cáo bổ sung;

  - Kết quả đánh giá.

   a) Về báo cáo tự đánh giá

   - Việc tự đánh giá, chấm điểm của UBND cấp xã thực hiện dựa trên hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo công văn này.

   Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC cấp xã phải được Lãnh đạo địa phương phê duyệt, gồm các nội dung sau:

   + Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2021;

   + Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC cấp xã năm 2021 (được trích xuất từ phần mềm sau khi hoàn thành xong quá trìnhtự đánh giá, chấm điểm)

   b) Về nhập dữ liệu báo cáo trên phần mềm Quản lý chấm điểm xác định chỉ số CCHC của UBND cấp xã: UBND cấp xã tiến hành nhập dữ liệu báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm, các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm quản lý chấm điểm theo các bước sau:

  - Bước 1: Lãnh đạo UBND cấp xã được người phân công phê duyệt báo cáo đăng nhập vào phần mềm đánh giá CCHC cấp xã tại địa chỉ www.danhgiacchccapxa.thuathienhue.gov.vn (tài khoản SSO của cá nhân). Tiến hành phân công cho công chức của UBND cấp xã thực hiện tự báo cáo đối với các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần trên phần mềm (tài khoản SSO của cá nhân).

   - Bước 2: Nhập dữ liệu kết quả

   Công chức cấp xã được phân công báo cáo đăng nhập vào phần mềm và nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng, giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được phân công và kết thúc bằng nút Hoàn thành.

   - Bước 3: Rà soát kết quả

   Sau khi hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điểm của công chức cấp xã được phân công, lãnh đạo UBND cấp xã được phân công phê duyệt kết quả đăng nhập vào phần mềm, rà soát lại, bảo đảm tài liệu kiểm chứng và thông tin giải trình đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần phải đầy đủ, đúng nội dung.

   - Bước 4: Phê duyệt kết quả, gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm

   Sau khi hoàn tất việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần UBND cấp xã tiến hành đính kèm lên phần mềm Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 (Bảng tổng hợp kết quả được xuất từ phần mềm Quản lý chấm điểm chỉ số CCHC) có chữ ký số và quá trình tự đánh giá, chấm điểm được kết thúc bằng nút “Gửi báo cáo”.

    c) Yêu cầu về tài liệu kiểm chứng

   - Việc tự đánh giá, chấm điểm UBND cấp xã phải kèm theo các tài liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định, hình ảnh chứng minh…) được cơ quan có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

   - Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê theo yêu cầu, UBND cấp xã có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần.

   - Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không đầy đủ thông tin theo yêu cầu, UBND cấp xã phải giải trình rõ về cách tự đánh giá, chấm điểm tại ô “Nội dung giải trình” trên phần mềm quản lý chấm điểm và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung giải trình.

   - Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định (văn bản quét Scan là không đạt điểm tối đa). Đối với các tiêu chí yêu cầu bảng thống kê thì thực hiện trên file excel, word.

   2. Thời gian thực hiện

   Thời gian thực hiện báo cáo tự đánh giá, chấm từ 7 giờ ngày 02/11/2021 đến 19 giờ ngày 15/11/2021. Sau thời gian quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.

   Thời gian thực hiện báo cáo bổ sung: Sẽ do Sở Nội vụ thông báo cụ thể sau đến các đơn vị qua phần mềm đánh giá, địa chỉ email công vụ của lãnh đạo UBND cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

   Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ (ông Lê Minh Cường, Trưởng Phòng phòng CCHC, số điện thoại: 085.460.2467 và ông Trần Minh Phương, Phó Trưởng phòng CCHC, số điện thoại: 090.593.9281) để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Các văn bản hướng dẫn và Phụ lục đính kèm được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: www.snv.thuathienhue.gov.vn.

   Sở Nội vụ đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện./.

(chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 242 khách