Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 05/10/2021
Chung tay CCHC

   Ngày 24 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025

 

 

   Điều 1. Phân công các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

   1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

   - Triển khai, tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và các nội dung tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC của ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung công việc được giao trong chương trình, đề án, kế hoạch giai đoạn, hàng năm và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền.

   - Căn cứ Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm và giai đoạn 5 năm hoặc cả giai đoạn 2021 - 2030 để tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng lộ trình cải cách của tỉnh và Chính phủ.

   - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuộc ngành, lĩnh vực được phân công, phân cấp.

   - Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Phối hợp với các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ CCHC.

   - Triển khai thực hiện tốt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt hàng năm; phụ trách các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần và đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC (Par Index) của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, gửi Sở Nội vụ tổng hợp; đồng thời, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu kiểm chứng phục vụ việc chấm điểm xác định Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt công tác đánh giá, xác định các Chỉ số CCHC cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành.

   2. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định này, các sở, ngành sau đây chủ trì, phụ trách thực hiện về nhiệm vụ CCHC thuộc các lĩnh vực cụ thể như sau:

   a) Sở Nội vụ:

   - Là cơ quan thường trực CCHC của tỉnh, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ và của tỉnh. Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh (Par Index) báo cáo Bộ Nội vụ hàng năm. Định kỳ sơ kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch ở các cấp, các ngành, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh;

   - Chủ trì triển khai thực hiện tốt các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công vụ, cải cách chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức khảo sát, thực hiện đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chủ trì triển khai đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, đánh giá chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; theo dõi, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đề nghị khen thưởng, kỷ luật về công tác CCHC tại địa phương;

   - Phối hợp với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai công tác CCHC.

   b) Sở Tư pháp: Chủ trì tham mưu UBND tỉnh về cải cách thể chế, như: thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới cho phù hợp.

   c) Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì tham mưu UBND tỉnh về cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

   d) Sở Tài chính: Chủ trì tham mưu UBND tỉnh về cải cách tài chính công, bao gồm: việc thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước; phân công, phân cấp quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách đối với các cơ quan hành chính; cơ chế tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lập dự toán ngân sách, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC theo quy định.

   đ) Sở Thông tin và Truyền thông:

   - Chủ trì tham mưu UBND tỉnh các nội dung về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt.

   - Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC trên địa bàn tỉnh; tham mưu thực hiện công tác đánh giá, chấm điểm để xếp hạng chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện theo định kỳ hàng năm;

   - Phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến hàng năm, cũng như lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến theo từng giai đoạn.

   e) Sở Khoa học và Công nghệ:

   - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 được triển khai trong các cơ quan hành chính;

   - Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh cơ chế tự chủ, thực hiện xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ.

   g) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

   - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí từ ngân sách cho các đề án, dự án về CCHC của các sở, ngành, địa phương;

   - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy mạnh việc thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ đầu tư các công trình trọng điểm trong tỉnh; công tác đầu tư trụ sở xã, phường, thị trấn bảo đảm yêu cầu của công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước tại địa phương;

   - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tiếp nhận, xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền.

   h) Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

   i) Sở Y tế: Triển khai thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công.

   k) Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC của ngành, đảm bảo đạt được chỉ tiêu đề ra và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết công việc.

   l) Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ động xây dựng chuyên mục, chuyên trang về CCHC và phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, đơn vị để tuyên truyền Chương trình CCHC nhà nước và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về CCHC của các bộ, ngành và UBND các cấp.

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 326 khách