Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021
Ngày cập nhật 05/10/2021
Đánh giá, xếp loại CCHC

   Ngày 24 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

 

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.

   Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham gia thành viên Hội đồng thẩm định hướng dẫn cụ thể tài liệu kiểm chứng, cách thức chấm điểm và trình tự thực hiện để các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai theo đúng quy định.

   Điều 3. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng hoàn chỉnh phần mềm, đảm bảo công tác đánh giá được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng.

   Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, các thành viên Hội đồng thẩm định, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 242 khách