Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021
Ngày cập nhật 02/03/2021

Thực hiện Công văn số 6459/BNV-CCHC ngày 07/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; ​Sở Nội vụ đã có văn bản số 1588 /SNV-CCHC ngày 28/12/2020 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Về ban hành và thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021

- Các cơ quan đơn vị, địa phương căn cứ vào các quy định hiện hành về thực hiện các nhiệm vụ CCHC; trên cơ sở đánh giá thực trạng và yêu cầu thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 để triển khai thực hiện, từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm CCHC cần tập trung triển khai trong năm.

- Thời điểm ban hành Kế hoạch của đơn vị, địa phương chậm nhất là ngày 05/01/2021.

- Nội dung Kế hoạch CHCC phải bảo đảm toàn diện trên tất cả 6 lĩnh vực cải cách, bảo gồm: (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính; (3) Cải cách tổ chức bộ máy; (4) Cải cách công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

- Các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC phải cụ thể, xác định rõ kết quả đạt được, rõ mốc thời gian hoàn thành và xác định rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, phải bố trí nguồn lực và có các giải pháp triển khai cụ thể để bảo đảm tính thực tiễn, khả thi của Kế hoạch.

2. Về thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ năm 2021

a) Nội dung báo cáo:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo tình hình, kết quả CCHC quý, 6 tháng, năm gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Nội dung báo cáo gồm những phần chính sau:

+ Tình hình tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, tuyên truyền CCHC.

+ Kết quả chủ yếu đạt được: Nêu tóm tắt kết quả nổi bật đạt được trong triển khai 6 nội dung CCHC. Cung cấp số liệu theo các biểu mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

+ Những khó khăn, vướng mắc.

+ Kiến nghị, đề xuất.

- Đối với các Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học công nghệ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, nội dung nhiệm vụ công tác CCHC trong năm của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực liên quan (ngoài việc báo cáo tình hình CCHC của đơn vị theo quy định), gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/12/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b) Thời hạn, hình thức nhận báo cáo:

Báo cáo CCHC định kỳ phải do lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương ký ban hành và gửi đến Sở Nội vụ qua phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh.

Thời hạn Sở Nội vụ nhận báo cáo chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo. Thời điểm chốt số liệu của từng loại báo cáo cụ thể như sau:

- Báo cáo Quý I/2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/3/2021.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/6/2021.

- Báo cáo Quý III/2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/6/2020 đến ngày 14/9/2021.

- Báo cáo tổng hợp năm 2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021.

* Lưu ý:  Các đơn vị không gửi báo cáo tháng về Sở Nội vụ.

Tập tin đính kèm:
NTYHAI
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 535 khách