Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Ngày cập nhật 06/01/2021

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, Đề án xác định mục tiêu chung là theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Đối tượng áp dụng của Đề án là 63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 19 bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ); trong đó, 02 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại.

Chỉ số CCHC cấp Bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 40 tiêu chí và 99 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100 điểm (điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 36.5/100 điểm).

Chỉ số cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí và 102 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100 điểm (điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 33.5/100 điểm).

      Đề án cũng đưa ra các giải pháp cụ thể gồm: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số CCHC; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá CCHC tại các cơ quan, đơn vị hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác xác định Chỉ số CCHC./.
Trần Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 465 khách