Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố kết quả xếp loại công tác CCHC năm 2019
Ngày cập nhật 03/01/2020
Kết quả CCHC 2019

   Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 03/QĐ-UBND Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Quyết định được Công bố tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và có tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 đơn vị dẫn đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 03 đơn vị dẫn đầu Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 03/QĐ-UBND  Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác
cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   Căn cứ Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

   Căn cứ Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về sửa đổi một số điều của quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017.

   Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định tại Tờ trình số:       /TTr-HĐTĐ     ngày  tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1: Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân  các huyện, thị xã, thành phố (phụ lục kèm theo).

   Điều 2: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành niêm yết và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tại Trang thông tin điện tử và Bảng niêm yết của cơ quan, đơn vị, địa phương.

   Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

   Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân  tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
 - Như Điều 4;  CHỦ TỊCH
 - Bộ Nội vụ;
 - CT và các PCT UBND tỉnh;
 - Lãnh đạo VP và các CV;
 - Lưu: VT, CCHC.  Phan Ngọc Thọ

 

 

PHỤ LỤC 1
Bảng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Điểm

đánh giá

Xếp loại

Vị thứ

1

Văn phòng UBND tỉnh

84,98

Tốt

1

2

Thanh tra tỉnh

84,81

Tốt

2

3

Sở Công Thương

83,95

Tốt

3

4

Sở Tư pháp

83,04

Tốt

4

5

Sở Nội vụ

82,00

Tốt

5

6

Sở Y tế

81,33

Tốt

6

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

80,51

Tốt

7

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

79,48

Khá

8

9

Sở Tài chính

79,05

Khá

9

10

Sở Giao thông Vận tải

77,62

Khá

10

11

Sở Du lịch

77,62

Khá

11

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

77,50

Khá

12

13

Sở Văn hóa và Thể thao

77,41

Khá

13

14

Sở Kế hoạch và Đầu tư

77,40

Khá

14

15

Sở Ngoại vụ

77,35

Khá

15

16

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

77,19

Khá

16

17

Sở Khoa học và Công nghệ

75,66

Khá

17

18

Sở Thông tin và Truyền thông

75,55

Khá

18

19

Sở Xây dựng

75,29

Khá

19

20

Ban Dân tộc tỉnh

73,73

Khá

20

21

Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp

67,78

Trung bình

21

 

PHỤ LỤC 2
Bảng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
(Ban hành kèm theo Quyết định số ... /QĐ-UBND ngày ... tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Điểm

đánh giá

Xếp loại

Vị thứ

1

UBND huyện Phú Lộc

77,46

Khá

1

2

UBND huyện Phú Vang

76,67

Khá

2

3

UBND huyện Nam Đông

75,52

Khá

3

4

UBND thị xã Hương Trà

75,08

Khá

4

5

UBND thị xã Hương Thủy

75,03

Khá

5

6

UBND huyện Phong Điền

74,83

Khá

6

7

UBND thành phố Huế

74,10

Khá

7

8

UBND huyện Quảng Điền

73,79

Khá

8

9

UBND huyện A Lưới

65,07

Trung bình

9

   Ghi chú: UBND tỉnh sẽ công khai kết quả chi tiết đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2019 tại phần mềm đánh giá theo địa chỉ: xephang.thuathienhue.gov.vn và Sở Nội vụ (do chưa công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI) và Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT))./.
 

NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 472 khách