Tìm kiếm tin tức
Cải cách Hành chính
Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) gắn với công tác cải cách hành chính (CCHC) có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân,...
   Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020
Trên cơ sở kết quả thẩm định đã thông báo và ý kiến phản ánh của một số cơ quan, đơn vị, sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng thẩm định về việc xử lý các kiến nghị, phản ánh liên quan đến quá trình...
Theo kết quả chỉ số CCHC 2018 vừa được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố thì tỉnh Thừa Thiên Huế xếp vị thứ 16 trên toàn quốc, tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2017.
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị...
Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 857/QĐ-UBND công bố 01 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.
Để thuận tiện trong việc tổ chức thực hiện báo cáo tự chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019, Sở Nội vụ hướng dẫn Mẫu phụ lục báo cáo như sau:  
Ngày 25/3/2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 325/SNV-CCHC về việc hướng dẫn công tác tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, các sở,...
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công...
Ngày 13 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và lĩnh vực thương mại biên giới thuộc thẩm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.410.476
Truy cập hiện tại 112 khách