Tìm kiếm tin tức

Cải cách Hành chính
Thực hiện Công điện số 323/CĐ-VPCP ngày 16/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chương trình...
Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 248/SNV-CCHC về việc đề nghị góp ý điều chỉnh sửa đổi Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC)
Thực hiện Công văn số 6459/BNV-CCHC ngày 07/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; ​Sở Nội vụ đã có văn bản số 1588 /SNV-CCHC ngày 28/12/2020 đề nghị...
Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 229/SNV-CCHC về việc đề nghị góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức
Ngày 28 tháng 01 năm 2021, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 117/SNV-CCHC về việc thông báo chi tiết kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các...
Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị...
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh, ngày 03/3/2020, Sở Nội vụ đã có Công văn số 223/SNV-CCHC về việc hướng dẫn công tác tự đánh giá, chấm điểm chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa...
   Ngày 30 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Báo cáo số 83/BC-SNV Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các...
   Ngày 30 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Báo cáo số 82/BC-SNV Điều tra xã hội học nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.699.816
Truy cập hiện tại 242 khách