Tìm kiếm tin tức

Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 26/02/2021

Ngày 26/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 15/NQ-UBBC về ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021-2026

         Theo đó, ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

          1. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 51 (năm mươi mốt) đại biểu.

          2.  Số đơn vị bầu cử là 14 (mười bốn) đơn vị.

          3. Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử:

          Đơn vị bầu cử số 01:

         Gồm 15 xã và 01 thị trấn của huyện Phong Điền (Các xã: Phong Hiền, Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Thu, Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Hải, Phong Hải và thị trấn Phong Điền).

         Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 04 (bốn).

          Đơn vị bầu cử số 02:

        Gồm 10 xã và 01 thị trấn của huyện Quảng Điền (Các xã: Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Ngạn, Quảng Công và thị trấn Sịa).

         Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 04 (bốn).

          Đơn vị bầu cử số 03:

         Gồm 08 xã và 07 phường của thị xã Hương Trà (Các xã: Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương, Hương Thọ, Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình và các phường: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Vân, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ).

         Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 05 (Năm).

          Đơn vị bầu cử số 04:

          Gồm 07 phường của thành phố Huế (Thuận Lộc, Thuận Thành, Thuận Hòa, Tây Lộc, Phú Thuận, Kim Long, Hương Long).

          Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 04 (bốn).

          Đơn vị bầu cử số 05:

          Gồm 07 phường của thành phố Huế (Phú Hòa, Phú Bình, Phú Cát, Phú Hậu, Phú Hiệp, An Hòa, Hương Sơ).

          Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 03 (ba).

          Đơn vị bầu cử số 06:

          Gồm 07 phường của thành phố Huế (Vỹ Dạ, An Cựu, Phú Nhuận, Phú Hội, Xuân Phú, An Đông, An Tây).

          Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 04 (bốn).

          Đơn vị bầu cử số 07:

         Gồm 06 phường của thành phố Huế (Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh, Trường An, Phường Đúc, Thủy Biều, Thủy Xuân).

          Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 03 (ba).

          Đơn vị bầu cử số 08:

         Gồm 09 xã và 01 thị trấn của huyện Phú Vang (Các xã: Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh, Vinh Xuân, Vinh An, Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương và thị trấn Thuận An).

          Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 04 (bốn).

          Đơn vị bầu cử số 09:

         Gồm 08 xã và 01 thị trấn của huyện Phú Vang (Các xã: Phú An, Phú Hồ, Phú Lương, Phú Mỹ, Phú Thượng, Phú Xuân, Vinh Hà, Phú Gia và thị trấn Phú Đa).

         Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 03 (ba).

          Đơn vị bầu cử số 10:

         Gồm 07 xã và 05 phường của thị xã Hương Thủy (Các xã: Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Tân, Thủy Thanh, Thủy Vân, Dương Hoà, Phú Sơn và các phường: Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Phương, Thủy Dương).

         Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 05 (Năm).

          Đơn vị bầu cử số 11:

         Gồm 07 xã và 01 thị trấn của huyện Phú Lộc (Các xã: Lộc Trì, Lộc Điền, Lộc Sơn, Lộc An, Lộc Bổn, Lộc Hòa, Xuân Lộc và thị trấn Phú Lộc).

         Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 03 (ba).

          Đơn vị bầu cử số 12:

         Gồm 08 xã và 01 thị trấn của huyện Phú Lộc (Các xã: Giang Hải, Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Vinh Hiền, Lộc Tiến, Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Bình và thị trấn Lăng Cô).

         Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 03 (ba).

          Đơn vị bầu cử số 13:

         Gồm 09 xã và 01 thị trấn của huyện Nam Đông (Các xã: Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Thượng Nhật, Hương Xuân, Thượng Lộ, Hương Sơn, Hương Lộc, Hương Phú và thị trấn Khe Tre).

          Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 03 (ba).

          Đơn vị bầu cử số 14:

         Gồm 17 xã và 01 thị trấn của huyện A Lưới (Các xã: Hồng Vân, Hồng Hạ, Hồng Kim, Trung Sơn, Hương Nguyên, Hồng Bắc, A Ngo, Sơn Thủy, Phú Vinh, Hương Phong, Quảng Nhâm, Hồng Thượng, Hồng Thái, A Roàng, Đông Sơn, Lâm Đớt, Hồng Thủy và thị trấn A Lưới).

         Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 03 (ba).

         Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.685.145
Truy cập hiện tại 116 khách